Эрхэм зорилго, стратегийн зорилго

2017-01, Үзсэн тоо: 262

Төвийн 2016-2020 оны стратегийн зорилго

Үйлчлүүлэгч төвтэй эмнэлгийн чанартай тусламжүйлчилгээг, аюулгүй орчинд, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйтэй, өндөр мэдлэг чадвартай багаар үзүүлж ирээдүйгээ бүтээнэ.

Төвийн 2016-2020 оны стратегийн зорилтууд

1.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний зохион байгуулалтыг хүн амын эрэлт хэрэгцээ, суурьшил, нягтрал, хүн амын өвчлөлийн чиг хандлагад нийцүүлэн оновчтой болгож, тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

2.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, эрсдлийг бууруулна.

3.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд үйлчлүүлэгч төвтэй үйлчилгээний соёл, харилцаа, хандлагыг төлөвшүүлнэ.

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.