ЧДЭМТөвийн 2017-2020 оны стратегийн зорилго, зорилтууд

2019-01-02, Үзсэн тоо: 112

ЧДЭМТөвийн 2017-2020 оны стратегийн зорилго

Үйлчлүүлэгч төвтэй, эмнэлгийн чанартай тусламж үйлчилгээг, аюулгүй орчинд, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйтэй, өндөр мэдлэг чадвартай багаар үзүүлж ирээдүйгээ бүтээнэ.


ЧДЭМТөвийн 2017-2020 оны стратегийн зорилтууд

·Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний зохион байгуулалтыг хүн амын эрэлт хэрэгцээ, суурьшил, нягтрал, хүн амын өвчлөлийн чиг хандлагад нийцүүлэн оновчтой болгож, тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

·Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, эрсдлийг бууруулна.

·Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд үйлчлүүлэгч төвтэй үйлчилгээний соёл, харилцаа, хандлагыг төлөвшүүлнэ.

·Эрүүл мэндийн байгууллагуудын засаглалыг сайжруулж, санхүүгийн удирдлагын хариуцлага, ил тод байдлыг нэмэгдүүлнэ.

·Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний найдвартай, тогтвортой үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл, чанар, үр дүнг дэмжсэн санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоно.

·Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тэргүүлэх чиглэл, бодит эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан хөгжүүлнэ.

 

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.