Бүтэц зохион байгуулалт

2017-01-16, Үзсэн тоо: 560

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн "Харьяа эрүүл

мэндийн байгууллагуудын нэршил, бүтэц үйл ажиллагааны чиглэлийг шинэчлэн батлах тухай” А/97

дугаар тушаалаар ЭМТ-ийн ерөнхий бүтэц, хэлтэс, алба, тасаг нэгжүүдийн зохион байгуулалтыг

шинэчилэн ажиллаж байна.  

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.