Эрх зүй

Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчигсдөд хүлээлгэх хариуцлага

2017-09-04 22:34, Үзсэн тоо: 241

Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчигсдөд хүлээлгэх хариуцлага

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчил гаргасан нь зохих журмын дагуу хийсэн шалгалтаар тогтоогдсон, Эмнэлгийн мэргэжилтний Ёс зүйн хорооны болон салбар хорооны шийдвэрийг биелүүлээгүй эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.