Хүний нөөцийн ил тод

Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчигсдөд хүлээлгэх хариуцлага

2017-09-04 22:34, Үзсэн тоо: 75

Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчигсдөд хүлээлгэх хариуцлага

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчил гаргасан нь зохих журмын дагуу хийсэн шалгалтаар тогтоогдсон, Эмнэлгийн мэргэжилтний Ёс зүйн хорооны болон салбар хорооны шийдвэрийг биелүүлээгүй эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Copyrights ©2016.
Вэб хөгжүүлэгч: ЧДЭМТ - ийн МТ алба.